پیش خرید حوالی

پروژۀ کراودفاندینگ حوالی ترمینال موفق شد

صدوسی نفر حوالی ترمینال را پیش‌خرید کردند
آذر 1398

حبیب دانشور

شمارۀ اول مجلۀ حوالی با موضوع ترمینال قبل از اینکه در اسفندماه سال ۹۷ منتشر شود، در بهمن‌ماه مخاطبانش را در پلتفرم راتا شناخت. حوالی اولین مجلۀ چاپی در ایران است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود سراغ تأمین مالی جمعی یا کراودفاندینگ رفت. پویش پیش‎خرید این مجله در سامانۀ تامین مالی جمعی راتا، در عرض دوازده روز موفق به جذب سیزده میلیون تومان سرمایه شد. در این کمپین صدوسی‌وشش نفر حوالی را همراهی کردند.

مبلغ هدف این کمپین ده میلیون تومان تعریف شده بود که صدوسی درصد از آن پر شد. این کمپین کراودفاندینگ که از نوع «پاداش» تعریف شده بود، پنج بستۀ پاداش برای همراهان خود در نظر گرفته بود. کسانی که بستۀ اول (بیست‌وپنج هزار تومانی) را می‌خریدند، مجله را پس از انتشار در پارچه‌های کادویی دم در منزلشان تحویل می‎گرفتند. کسانی که بستۀ دوم (صدهزار تومانی) را انتخاب می‌کردند، علاوه‌بر اینکه شمارۀ اول مجلۀ حوالی را در این پارچه‌ها و مقابل در منزلشان دریافت می‌کردند، در کنار آن دسته گلی هم از طرف برند «بنچینو» به دستشان می‌رسید. آن‌هایی هم که بستۀ سوم این کمپین (دویست‌وپنجاه هزار تومانی) را می‌خریدند، علاوه‌بر پاداشی که برای بستۀ دوم در نظر گرفته شده بود، دو شمارۀ بعدی مجله را نیز به‌همراه مگنت‌های «کت‌مپ» دم در منزلشان دریافت می‌کردند. بستۀ دو و سه این کمپین علاوه‌بر جنبۀ پاداش جنبۀ حمایتی هم داشت.

بسته‌های پاداش چهارم و پنجم این کمپین بیشتر برای مؤسسه‌ها تعریف شده بود. اگر حامیان بستۀ چهارم (هشتصدهزار تومانی) را پیش‌خرید می‌کردند، علاوه‌بر اینکه پنجاه نسخه از شمارۀ اول مجلۀ حوالی را به دستشان می‌رسید، دسته‌گل‌های «بنچینو» و مگنت‌های «کت‌مپ» را هم دریافت می‌کردند. همچنین اسم شرکت یا شخص حامی به‌عنوان حامی مالی مجله در شناسنامۀ مجله درج می‌شد. بستۀ پنجم این کمپین (دو میلیون تومانی) «درج لوگو به‌عنوان حامی ویژۀ مجله در پشت جلد شش شمارۀ پیدرپی مجله» بود. در صورت خرید این بسته، نشان تجاری (لوگو) شرکت یا مؤسسۀ حامی برای شش شماره در پشت جلد مجلۀ حوالی در کنار لوگوی سایر شرکت‎‌ها و مؤسسه‌های حامیان فرهنگ درج می‌شد. شرکت‌هایی که در راستای مسئولیت اجتماعی‌شان، در حوزۀ فرهنگ هم سرمایهگذاری می‌کنند. همچنین دو نسخه از هرکدام از این شش شماره، به نشانی آن‌ها ارسال می‏ شود.

منبع: راتا