پیش خرید حوالی

پروژۀ کراودفاندینگ حوالی ترمینال، موفق شد

صدوسی نفر، حوالی ترمینال را پیش‌خرید کردند
مهر 1398

حبیب دانشور

شمارۀ اول مجلۀ حوالی، با موضوع ترمینال قبل از این که در اسفندماه سال 97 منتشر شود، در بهمن‌ماه مخاطبانش را در پلتفرم راتا شناخت. حوالی اولین مجلۀ چاپی در ایران است که برای تامین مالی بخشی از هزینه‌های خود به سراغ تامین مالی جمعی یا کراودفاندینگ رفت. پویش پیش‎خرید این مجله در سامانۀ تامین مالی جمعی راتا، در عرض دوازده روز موفق به جذب سیزده میلیون تومان سرمایه شد. در این کمپین صد و سی و شش نفر، حوالی را همراهی کردند.

مبلغ هدف این کمپین، 10 میلیون تومان تعریف شده بود و توانست 130 درصد از آن را پر کند. این کمپین کراودفاندینگ که از نوع «پاداش» تعریف شده بود، پنج بستۀ پاداش برای همراهان خود در نظر گرفته بود. کسانی که بستۀ اول (25 هزار تومانی) را می‌خریدند، مجله را پس از انتشار در کاغذ کادوی پارچه‌ای در درب منزلشان تحویل می‎گرفتند، کسانی که بستۀ دوم (100 هزار تومانی) را انتخاب می‌کردند علاوه بر این که شمارۀ اول مجلۀ حوالی را در کاغذ کادوی پارچه‌ای و در مقابل درب منزلشان دریافت می‌کردند، در کنار آن دسته گلی هم از طرف «بنچینو» به دستشان می‌رسید. آنهایی هم که بستۀ سوم این کمپین (250 هزار تومانی) را خریداری می‌کردند علاوه بر پاداشی که در بستۀ دوم در نظر گرفته شده بود، دو شمارۀ بعدی مجله نیز که در اردیبهشت ماه و تیرماه سال 98 منتشر میشود، به همراه مگنت ها «کت مپ»، برایشان ارسال می‌شد. بستۀ دو و سه این کمپین علاوه بر جنبه پاداش، جنبه حمایتی هم داشت.

بسته‌های پاداش چهارم و پنجم این کمپین بیشتر برای موسسه‌ها تعریف شده بود. با خرید بستۀ چهارم(800 هزار تومانی)، علاوه بر این که 50 نسخه از شمارۀ اول مجلۀ حوالی را دریافت می‌کردید، در کنار آن دسته گلی هم از طرف «بنچینو» به دستتان می‌رسید، به همراه مگنت‌های «کت مپ». همچنین در صورت خرید این بسته اسم شرکت یا شخص حامی به عنوان حامی مالی مجله، در شناسنامۀ مجله درج می‌شد. بستۀ پنجم (2 میلیون تومانی) این کمپین «درج لوگو، به عنوان حامی ویژۀ مجله در پشت جلد 6 شمارۀ پیدرپی مجله» بود. در صورت خرید این بسته، نشان تجاری (لوگو) شرکت یا موسسۀ حامی برای شش شماره در پشت جلد مجلۀ حوالی در کنار لوگوی سایر شرکت‎‌ها و موسسه‌های حامیان فرهنگ درج می‌شد. شرکت‌هایی که در راستای مسئولیت اجتماعی شان، به این شکل در حوزۀ فرهنگ سرمایهگذاری می‌کنند. همچنین دو نسخه از هر کدام از این شش شماره، به نشانی آن‌ها ارسال می‏ شود.

منبع: راتا