اخبار

پیش خرید حوالی

پروژۀ کراودفاندینگ حوالی ترمینال، موفق شد

صدوسی نفر، حوالی ترمینال را پیش‌خرید کردند / نوشته شده در مهر 1398

شماره سوم مجله حوالی

حوالی، به باشگاه و ورزشگاه رسید.

انتشار شمارۀ سوم مجلۀ حوالی/ نوشته شده در مهر 1398

کراودفاندینگ حوالی

حوالی قبرستان هم، به کمک کراودفاندینگ منتشر شد

صدوهشتاد نفر، حوالی قبرستان را پیش‌خرید کردند/ نوشته شده در مرداد 1398

حوالی ترمینال منتشر شد

حوالی ترمینال، منتشر شد

شمارۀ اول مجلۀ حوالی اسفند 97 به کتابفروشی‌ها و کیوسک‌ها رسید / نوشته شده در خرداد 1398