اخبار

کراودفاندینگ حوالی

حوالی قبرستان هم به کمک کراودفاندینگ منتشر شد

صدوهشتاد نفر حوالی قبرستان را پیش‌خرید کردند/ نوشته شده در آذر 1398

حوالی ترمینال منتشر شد

حوالی ترمینال منتشر شد

شمارۀ اول مجلۀ حوالی اسفند ۹۷ به کتابفروشی‌ها و کیوسک‌ها رسید / نوشته شده در آذر 1398

شماره سوم مجله حوالی

حوالی به باشگاه و ورزشگاه رسید

انتشار شمارۀ سوم مجلۀ حوالی/ نوشته شده در آذر 1398

حوالی خوابگاه را دست به دست کنید

حوالی خوابگاه را دست‌به‌دست کنید

فراخوان همراهی با شمارۀ پنج مجلۀ حوالی/ نوشته شده در آذر 1398

پیش خرید حوالی

پروژۀ کراودفاندینگ حوالی ترمینال موفق شد

صدوسی نفر حوالی ترمینال را پیش‌خرید کردند / نوشته شده در آذر 1398